SAE Nagroda PTNSS Członkowie wspierający

Historia i misja Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych


Świadomość niełatwych obecnie warunków zarówno materialnych jak i intelektualnych, rozwoju teorii i praktyki techniki w sytuacji przekształceń ustrojowych obejmujących nasze państwo, skłania środowiska naukowe i techniczne odpowiedzialne za ten stan rzeczy do mobilizacji swych działań.

Znakomita polska tradycja, wywodząca się z dziewiętnastowiecznej przedsiębiorczości wspomaganej naukami czystymi i technicznymi oraz z dwudziestowiecznych doświadczeń w zakresie budowy i rozwoju przemysłu maszynowego, zobowiązuje do kontynuacji dzieł poprzednich pokoleń. Nie sprzyja temu w pierwszej kolejności sytuacja gospodarcza państwa, a w szczególności stan polskiego przemysłu. W chwili obecnej wiele zakładów produkcyjnych nie mogąc sprostać konkurencji kapitału zachodniego i wymagań gospodarki rynkowej ulega wyprzedaży lub przebranżowieniu. Jednocześnie jednak obserwujemy duże zainteresowanie producentów silników inwestowaniem w Polsce, czego dowodem są budowane fabryki silników spalinowych o różnych zastosowaniach. W bliskiej przyszłości w Polsce ma być produkowanych około 1,5 mln silników wysokoprężnych znanych firm światowych. Świadczy to o docenianiu polskiej myśli technicznej i przygotowania kadry do produkcji najnowocześniejszych wyrobów, wśród których silniki spalinowe stanowią nie tylko jedno z podstawowych ogniw w systemach przetwarzania energii na pracę mechaniczną, ale również decydujących o rozwoju cywilizacyjnym kraju, łącząc w sobie wiedzę z różnych dyscyplin nauki.

W związku z powyższym, w dniu 9 grudnia 2001 roku, w gronie uczestników IX Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Motoryzacyjne Problemy Ochrony Środowiska” w Warszawie, powstała inicjatywa powołania Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, którego celem byłoby zintegrowanie kadr inżynierskich i naukowych związanych z silnikami spalinowymi stosowanymi nie tylko w motoryzacji, ale również w okrętownictwie, urządzeniach przemysłowych, rolniczych, rekreacyjnych i innych. Powyższa inicjatywa została wsparta deklaracją dotychczasowego zespołu redakcyjnego kwartalnika „Silniki Spalinowe”, działającego przy HCP Cegielski w Poznaniu, o gotowości przekazania praw do tytułu i historycznego dorobku czasopisma stowarzyszeniu reprezentującemu środowisko silników spalinowych. Z kolei OBR SM BOSMAL w Bielsku-Białej mający w swej działalności liczne i ugruntowane kontakty z przemysłem silnikowym w kraju i za granicą, zgodził się udostępnić swoje pomieszczenia na siedzibę Towarzystwa. Opracowany został statut i w wyniku działań formalno-prawnych w grudniu 2002 roku został dokonany wpis Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych do Krajowego Rejestru Sądowego... czytaj więcej

 


 

Historia i koncepcja wydawnicza


Miłym akcentem „Sympozjum Silników Spalinowych” zorganizowanego, w Poznaniu w dniu 2.06.2003 r., przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Poznaniu, przy współudziale firmy H. Cegielski Poznań SA i Politechniki Poznańskiej, było podpisanie porozumienia o przejęciu przez PTNSS praw do wydawania czasopisma „Silniki Spalinowe”. To bardzo zasłużone czasopismo naukowe, stanowiące od wielu lat forum publikacji naukowych i naukowo-technicznych z zakresu silników spalinowych, było w ostatnim okresie wydawane przez firmę H. Cegielski Poznań SA. W wyniku inicjatywy Zarządu PTNSS zostały podjęte negocjacje z dotychczasowym wydawcą, w wyniku których zawarto umowę o przejęciu praw do wydawania tego pisma przez PTNSS, przy zachowaniu określonych warunków. Jedno z ważniejszych ustaleń  dotyczy prezentacji materiałów w wersji dwujęzycznej – polskiej i angielskiej, co powinno sprzyjać promocji za granicą wyników badań i opracowań wykonanych w kraju. Zakłada się, że pismo to będzie umożliwiało głównie prezentację osiągnięć licznej kadry młodych naukowców i specjalistów z zakresu silników spalinowych.

 

      

Porozumienie o przejęciu praw do wydawania pisma przez PTNSS podpisali: ze strony firmy H. Cegielski Poznań SA – wiceprezes Zarządu, dyrektor techniczny – mgr inż. Andrzej Czarnecki oraz wiceprezes Zarządu, dyrektor finansowy – mgr Roman Jankowiak,  a ze strony Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych – prezes Zarządu – prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz.

 

A. Koncepcja merytoryczna
Czasopismo ma charakter naukowo-techniczny; redakcja będzie się starała zapewnić jego wysoki poziom naukowy.
Pismo obejmuje swym zakresem problemy dotyczące silników cieplnych, tłokowych lub beztłokowych, których zasada pracy opiera się na przetwarzaniu energii pierwotnej w energię cieplną a następnie w energię mechaniczną.
Obszarem zainteresowania pisma są problemy naukowo-badawcze, rozwojowe, konstrukcyjne, technologiczne oraz eksploatacyjne (głównie w aspekcie znaczenia dla konstrukcji i rozwoju).
Uwzględniane będą zagadnienia określające kierunki rozwoju silników w bliższej i dalszej przyszłości (artykuły prognostyczne), szczególnie w aspektach: ekonomicznym, ekologicznym i energetycznym.
Pismo będzie dążyło do publikowania opracowań posiadających cechy nowości (naukowej, technicznej), ale będzie uwzględniało również opracowania historyczne lub przeglądowe mające istotne walory poznawcze i dydaktyczne. Co pewien czas przewiduje się publikację materiałów syntetycznych dotyczących wybranych zagadnień badawczych, konstrukcyjnych lub eksploatacyjnych.
Zadaniem pisma jest pomoc w śledzeniu przemian konstrukcyjnych (publikowanie opisów najnowszych konstrukcji i konstrukcji o znaczącej innowacyjności) oraz rozwoju naukowo-badawczego (informacje o pracach badawczych, istotnych publikacjach w innych czasopismach lub wydawnictwach, pracach promocyjnych).
Pismo – jak dotychczas – będzie kierowane do kadry technicznej i konstrukcyjnej krajowego zaplecza produkcyjnego i badawczego silników spalinowych. W większym stopniu niż do tej pory pismo będzie kierowane do kadry naukowo-badawczej uczelni technicznych oraz studentów wyższych lat studiów o specjalności Silniki Spalinowe lub pokrewnych.

 

B. Koncepcja edytorska
Pismo będzie się ukazywać jako kwartalnik; nie wyklucza się wydawania numerów łączonych oraz numerów specjalnych.
Objętość pojedynczego numeru przewiduje się na ok. 56-64 stron w formacie A4, początkowo w nakładzie ok. 500 egz.
Zostanie zachowane dotychczasowe liternictwo okładki i w winiecie tytułowej oraz numeracja serii wydawniczej.
Artykuły i opracowania będą kwalifikowane do druku na podstawie oceny własnej Komitetu Redakcyjnego oraz recenzji uznanego specjalisty krajowego lub zagranicznego.
Komitet Redakcyjny będzie dążył do zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego i edytorskiego pisma.
Artykuły publikowane mogą być nadesłane lub zamawiane przez Komitet Redakcyjny.
Komitet Redakcyjny będzie dokładał starań, aby publikowane materiały były zróżnicowane merytorycznie i mogły przyciągnąć szerszy krąg odbiorców. Nie wyklucza się wydawania zeszytów tematycznych oraz zeszytów konferencyjnych pod wspólnym podtytułem.
Pismo będzie wydawane dwujęzycznie (w języku polskim i angielskim), dwuszpaltowo. Podpisy pod rysunkami i tabelami będą też dwujęzyczne.
Autorzy publikacji nie otrzymują honorariów autorskich ze względu na niedochodowy charakter pisma.
Autorzy opracowań głównych dostarczają teksty w języku polskim i angielskim. Krótkie teksty o charakterze informacyjnym lub lokalnym będą przedstawiane tylko w języku polskim.
Dostarczany do Redakcji materiał ilustracyjny musi być wyraźny, jednoznaczny, czytelny, o dobrej jakości.
Publikowane materiały powinny mieć charakter opracowania naukowego lub inżynierskiego z zachowaniem odpowiedniego warsztatu i strony edytorskiej (poprawność językowa, zgodność tytułów z treścią, zwartość merytoryczna, spójność logiczna, zachowane zasady cytowania, właściwe odwołania do literatury);
Redakcja będzie zwracała uwagę na przestrzeganie praw autorskich przez autorów nadsyłanych materiałów (oświadczenie o oryginalności i prawach do ilustracji);

 

Artykuły przedstawiane są w działach:
Badania/Research - nauka, badania,
Konstrukcja/Design - nowoczesne konstrukcje,
Metodologia/Methodology - metody badawcze i pomiarowe, metodyka;
Historia/History - opracowania historyczne i przeglądowe;
Produkcja/Production – technika i technologia wytwarzania;
Paliwa/Fuels – paliwa i źródła energii;
Aktualności/News – informacje i doniesienia agencyjne oraz informacje z prasy zagranicznej;
Personalia/Personalies -  informacje o ludziach w branży silnikowej, biogramy,
Organizacje/Organisations – informacje o organizacjach naukowych i technicznych w branży silnikowej;
Konferencje/Conferences – zawiadomienia o ważniejszych konferencjach, ich programie; omówienia artykułów konferencyjnych (skróty ważniejszych);
Wydawnictwa i recenzje/Edytorials and opinions – informacje wydawnicze i recenzje wydawnictw zwartych i prac promocyjnych;
Bibliografia/Bibliography – noty bibliograficzne artykułów publikowanych w numerze, ważniejszych prac promocyjnych i krótkie omówienia ważniejszych wydawnictw zagranicznych (hasłowe)

 

Artykuły będą zawierały informacje o autorze i adresy.
Artykuły powinny posiadać słowa kluczowe.
Redakcja nie odpowiada za treść merytoryczną i poglądy autora; za naruszenie praw autorskich osób trzecich pełną odpowiedzialność ponoszą autorzy, którzy to deklarują na piśmie.
Wydawca odpłatnie udostępnia łamy pisma dla celów reklamowych; reklamy dotyczą urządzeń i zagadnień związanych tematycznie z branżą silników spalinowych.